pre predaj tovaru a služieb právnické osoby VOŇKY s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 07546505, DIČ: CZ07546505, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, spisová značka C 108730.

Miesto podnikania: Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika
Výdaj zákaziek (len po predchádzajúcej dohode): Bohunická cesta 792/11, 664 48 Moravany u Brna, Česká republika

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto obchodné podmienky vydané v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy medzi VOŇKY s.r.o. ako predávajúcim, a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka Českej republiky.

1.2. PODMIENKY sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a vystavením objednávky a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito PODMIENKAMI.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je dodávka výrobkov a služieb (ďalej len „tovar“) podľa ponuky predávajúceho (vrátane ponuky na webových stránkach) a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, záväzne objednaných.

3. Kúpna cena tovaru a služieb

3.1. Cena uvedená v cenníku neobsahuje DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá cena iná, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a služieb pre spísanie kúpnej zmluvy v daný deň.

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2001531013/2010, vedený u Fio banka, a.s., Česká republika (ďalej len „účet predávajúceho“)
– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

4. Dodacia lehota

4.1. Podľa stavu a možností výrobnej kapacity predávajúceho bude dodacia lehota stanovená predávajúcim v kúpnej zmluve. Ak nie je v kúpnej zmluve dodacia lehota stanovená, predstavuje 20 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy.

4.2. Pri zákazkách so službami sa záväzná dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu do odovzdania grafických a iných potrebných podkladov pre vyhotovenie zákazky, ak neboli tieto podklady odovzdané pri uskutočnení objednávky v potrebnom rozsahu pre jej realizáciu. Toto predĺženie sa vzťahuje aj na prípad nedodržania termínu prevedenie korektúr zákazníkom.
Zákazník je povinný oznámiť svoje pripomienky k návrhu realizácie zákazky do 3 pracovných dní od doručenia tohto návrhu predávajúceho.

4.3. Pri dohodnutej zálohovej platbe bude potvrdená dodacia lehota dodania predlžuje o dobu omeškania s riadnou úhradou zálohovej čiastky v plnej výške na účet predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

5.1. Kupujúci po dohode s predávajúcim uvedie v zmluve niektorý z týchto variantov spôsobu dodania tovaru:
1) osobné prevzatie v mieste podnikania predávajúceho,
2) kuriérskou službou (Zásilkovna, PPL, DPD, popr. iné podľa dohody)
3) rozvoz ku kupujúcemu, ktorý zaisťuje predávajúci firemným dopravou, v najbližšom možnom termíne
Ak nie je v zmluve stanovený spôsob dodania tovaru, platia spôsob podľa čl. 5.1. 1).

5.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je u variant uvedených v 5.1.:
ad 1) miesto podnikania Nové sady 988/2, 602 00 Brno;

5.3. Náklady na dopravu hradí kupujúci u variantov opísaných v 5.1

5.4. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie a DPH.

6.2. Po vzájomnej písomnej dohode kupujúceho a predávajúceho obsiahnuté najmä v kúpnej zmluve podľa čl. 1.1. podmienok bude kúpna cena hradená nasledujúcim spôsobom:
1. Zálohovou faktúrou bankovým prevodom vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve
2. Prevodom – platba pred doručením tovaru. Číslo účtu bude uvedené na potvrdení objednávky. Variabilný symbol platby zodpovedá číslu vydané faktúry. Po pripísaní čiastky na účet dodávateľa bude tovar okamžite odoslaný kupujúcemu.
3. V hotovosti – pri priamom odbere
4. Dobierkou – platba pri doručení tovaru
5. Pri dlhšej spolupráci možnosť vystavenia faktúry so splatnosťou (iba po dohode oboch strán)

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

7. Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že kupujúci poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že bude v omeškaní s úhradou kúpnej ceny do 30 dní od dátumu splatnosti, dojednáva sa za také porušenie zmluvy zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry .

7.2. V prípade, že presiahne dĺžka meškania s úhradou faktúry dobu 30 dní, zjednáva sa zmluvná pokuta vo výške 10 % z dlžnej čiastky za každých ďalších aj začatých 30 dní.

7.3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.4. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho domáhať sa voči kupujúcemu náhrady škody.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci je v omeškaní s úhradou zálohy o viac ako 10 kalendárnych dní, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy (č. 8.2.) alebo v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

8.2. Na účely tejto zmluvy sa za hrubé porušenie zmluvy považuje najmä omeškanie s úhradou platby dlhším ako 30 dní.

8.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne ​​a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prejavu vôle o odstúpení od zmluvy zmluva zaniká, a to ku dňu, kedy bol tento prejav vôle doručený.

8.4. Odstúpiť od zmluvy môže aj kupujúci, a to v zmysle ust. § 355 Obchodného zákonníka zaplatením odstupného vo výške 50 % z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy. Odstupné je splatné do 14 dní od zrušenia zmluvy. To neplatí v prípade uvedenom pod článkom 8.5.

8.5. Predávajúci nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností, pokiaľ tieto v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka nastali nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení zmluvných povinností. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne ​​a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Ak tak neurobí, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstupuje a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie všetkých doteraz z vyššie uvedených dôvodov nedodaných položiek tovaru zo zákazky.

8.6. Kupujúcemu takisto nepatrí nárok na náhradu škody, ak by porušenie zmluvných povinností predávajúceho bolo spôsobené konaním kupujúceho alebo nedostatkom súčinnosti kupujúceho.

8.7. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Českej republiky, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

9. Reklamácia

9.1. Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho dodaní. V prípade reklamácie tovaru bude po posúdení miery zavinenia poškodený výrobok vymenený za nový.

9.2. Reklamácia predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník Českej republiky. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa táto doba nepredlžuje. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho o ukončení reklamácie (listom, telefonicky, e-mailom).

9.3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru, rovnako ako škôd spôsobených chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

10. Spoločné ustanovenia

10.1. Predávajúci je oprávnený všetky pohľadávky voči kupujúcemu jednostranne započítať proti prípadným pohľadávkam kupujúceho.

10.2. Ak kupujúci zastaví platby alebo ak bude na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, je predávajúci oprávnený kedykoľvek za tejto situácie od zmluvy odstúpiť.

10.3. Adresou predávajúceho pre doručovanie písomností, ako aj pre realizáciu všetkého kontakte s predávajúcim vrátane zasielania objednávok je na adrese miesta podnikania VOŇKY s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika.

10.4. Adresou predávajúceho pre prevzatí tovaru je po predchádzajúcej dohode výdajné miesto Bohunická cesta 11, 664 48 Moravany u Brna, Česká republika.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy neupravené týmito PODMIENKAMI sa riadi Obchodným zákonníkom.

11.2. Obe zmluvné strany podpisom týchto zmluvných podmienok vyjadrujú bezvýhradný súhlas s ich obsahom tak ako je vyjadrený v jednotlivých ustanoveniach týchto podmienok.

11.3. Rozhodcovská doložka:
Predávajúci aj kupujúci sa okrem konsenzu o vyššie uvedených podmienkach dohodli tiež na tom, že v prípade vzniku sporu zo záväzkových vzťahov vzniknutých medzi nimi, budú tieto spory rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní u rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR jediným rozhodcom určeným podľa rozhodcu poriadku tohto rozhodcovského súdu.

V Brne dňa 1. apríla 2020

Comments are closed.